การติดตามรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษากลุ่มเรียน [ 571226601 ]

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 กำหนดสอบ
57122660101 นายกวินท์ รื่นอารมณ์ การผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้ด้านสุขภาพ
เรื่อง “มารู้จักกับโรคภูมิแพ้”
ผศ.ไพจิตร -
57122660116 นายพงศ์เทพ หลิ่วพัฒนวงศ์ การผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้ด้านสุขภาพ
เรื่อง “การล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี”
ผศ.ไพจิตร -
57122660117 นายพงษ์ศกร สิงห์สี การผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นให้ความรู้ด้านสุขภาพ
เรื่อง “ป้องกันฟันผุ”
ผศ.ไพจิตร (1) (2) -
57122660120 นายศุภโชติ สิริวัฒนานุสรณ์ การ์ตูนแอนิเมชั่นนิทาน
เรื่อง คนขี้เหนียวกับทองคำ
อ.ญาดา -
57122660105 นายจักริน ธรรมขัน แอนิเมชั่นนิทานอีสบ
เรื่อง ห่านวิเศษ
อ.ญาดา -
57122660125 น.ส.อัจฉรา วงศ์ฝั้น การ์ตูนแอนิเมชันนิทานพื้นบ้าน
เรื่อง ผาวิ่งชู้
อ.ญาดา -
57122660114 นายประสิทธิ์ชัย จำหงส์ การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นนิทานอีสบ
เรื่อง “กิ่งไม้หนึ่งกำมือ”
อ.ญาดา -
57122660115 นายพงศกร ถาวรคุณ ระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ณิชา นภาพร -
57122660106 นายชยากร แก้ววงศ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อ.ณิชา นภาพร -
57122660108 นายณัฐกรานต์ ถวิลพรพิพัฒน์ การ์ตูนแอนิเมชั่น
เรื่อง การณรงค์ห่างไกลความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วนลงพุง
อ.ณิชา นภาพร -
57122660122 นายสุรบดี มีพันธ์ การ์ตูนแอนิเมชั่น
เรื่อง โรคเบาหวาน
อ.ณิชา นภาพร -
57122660123 นายอภิชัย ดวงไฟ ระบบเก็บประวัติและผลงานของบุคลากร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน
อ.ศิญาพัฒน์ -
57122660127 นายอิทธิพล ได้ดี การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อแนะนำปัญหาสุขภาพจากอาหารการรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดและอาหารจังก์ฟูต และการรักษาสุขภาพ อ.ศิญาพัฒน์ -
57122660104 นายจักรพงศ์ ดุกล้า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นนิทานอีสบ
เรื่อง หนูชนบทกับหนูเมือง
อ.ศิญาพัฒน์ -
57122660119 นายวีระพงษ์ ศิริชุมแสง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น
เพื่อกำลังใจแก่ผู้บกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว
อ.ศิญาพัฒน์ -
57122660107
57122660126
นายชุติพงศ์ หาญยุทธ
นายอาชชวะ ป้อต๊ะมา
ระบบการวิเคราะห์และติดตามงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของฝ่ายงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ศักดิ์ชัย -