การติดตามรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของนักศึกษากลุ่มเรียน [ 581226601 ]
ปีการศึกษา 2561

รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 กำหนดสอบ
58122660101  นางสาวกาญจนา ปินจันทร์ทา ระบบวัสดุครุภัณฑ์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.ญาดา -
58122660103
58122660114
 นายจตุพร จักษุบท
นางสาวศศิธร วิชัยโน
ระบบสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อ.ณิชา นภาพร -
58122660105  นายเจตนิพัทธ์ สายแปง ระบบการจัดการจัดเก็บสินค้าอะไหล่รถยนต์มือสอง ร้าน ส.อะไหล่ยนต์ ผศ.ไพจิตร -
58122660106  นายชัยวัฒน์ คำนวน ระบบจำหน่ายสินค้า และจัดการคลังสินค้า ร้าน BUHIN MOTO PART อ.ณิชา นภาพร -
58122660108  นายธวัชชัย ใหม่มาเมือง ระบบบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ญาดา -
58122660109  นายธัชพล สุธรรมมา อ.ศักดิ์ชัย -
58122660110  นางสาวปณิธิ เกี๋ยงแก้ว พัฒนาระบบจัดการงานครุภัณฑ์ตามระเบียบขั้นตอนการทำงาน (QP) ของฝ่ายซ่อมบำรุง ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ไพจิตร -
58122660111  นายปริญญ์ ปนาทกูล อ.ศักดิ์ชัย -
58122660115  นายศุภกิจ แซ่หย่าง ระบบสารสนเทศงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ศักดิ์ชัย -
58122660116  นายอนุรักษ์ วรรณผ่องใส การพัฒนาระบบบริการข้อมูลกิจกรรมของศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ญาดา -
58122660118  นายอภิสิทธิ์ มหาบุญเป็ง อ.ศักดิ์ชัย -
58122660119  นายอิศเรศ ยศนวล อ.ศิญาพัฒน์ -